Hoa h?u K? Duy?n, ? h?u T? Anh khoe ch?n d?i tr?n ???ng ch?y

Gốc
(VTC News) - Hoa h?u K? Duy?n ?? c?ng ? h?u T? Anh ??n tham d? Gi?i ch?y t? thi?n CVY Innovation Marathon di?n ra t?i S?n v?n ??ng H?ng ??y s?ng nay.

Hoa h?u K? Duy?n ?? c?ng ? h?u T? Anh ??n tham d? Gi?i ch?y t? thi?n CVY Innovation Marathon di?n ra t?i S?n v?n ??ng H?ng ??y s?ng nay.

Gi?i ch?y t?nh nguy?n 'K?t n?i tu?i tr? Vi?t - Connecting Viet Youth' l? s? ti?p n?i th?nh c?ng trong l?n ra m?t ??u ti?n v?o m?a h? 2014.

M?c ??ch ch?nh c?a ch??ng tr?nh l? d?ng to?n b? s? ti?n thu ???c ?? mua ?? d?ng h?c t?p, ch?n v? qu?n ?o ?m ?? trao t?n tay c?c tr? em ngh?o c?c v?ng n?i ph?a B?c.

Ch?nh v? v?y, hai ng??i ??p ?? r?t t?ch c?c tham gia ?? g?p m?t ph?n s?c l?c nh? b? cho ? ngh?a l?n c?a ch??ng tr?nh.

K? Duy?n v? T? Anh t? ra r?t th?n thi?t.

Hai ng??i ??p khoe d?ng chu?n, ch?n thon d?i v?i qu?n jeans.

C?ng ng?m th?m m?t s? h?nh ?nh c?a K? Duy?n v? T? Anh t?i s? ki?n:

Trung Ng?n

Tin nóng

Tin mới