(NDH) Lợi nhuận kế hoạch năm 2015 sẽ tăng từ 2.300 tỷ đồng lên 3.250 tỷ đồng. Với 1.902 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế thu về trong 6 tháng đầu năm, hiện công ty này đã hoàn thành hơn 58% kế hoạch.

Ngày 27/07/2015, HĐQT Công ty Cổ phần Tập đoàn Hòa Phát (mã HPG- HOSE) vừa thông qua nội dung nghị quyết số 11/NQHP-2015 để đề xuất Đại hội đồng cổ đông điều chỉnh về kế hoạch lợi nhuận và mức cổ tức dự kiến.

Cụ thể, Hòa Phát sẽ điều chỉnh tăng kế hoạch lợi nhuận năm 2015 lên 3.250 tỷ đồng. Trước đó, tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2015, Hòa Phát đã đặt ra kế hoạch lãi ròng toàn Tập đoàn năm 2015 là 2.300 tỷ đồng.

Theo báo cáo của lãnh đạo Tập đoàn tại buổi gặp mặt nhà đầu tư quý II, lợi nhuận trong kỳ cao gấp đôi quý I đã giúp lợi nhuận Hòa Phát lũy kế 6 tháng đầu năm đạt 1.902 tỷ đồng, hoanft hành 82,7% kế hoạch. So với kế hoạch mới đề ra, Hòa Phát đã hoàn thành 58,5% kế hoạch lợi nhuận trong nửa đầu năm 2014.

Cùng với gia tăng kế hoạch lợi nhuận, Hòa Phát cũng điều chỉnh phương án nâng mức chi trả cổ tức năm 2015 từ 20% lên dự kiến là 30%.

Thanh Thủy