Hoàn thiện quy trình công nghệ sản xuất giống dừa sáp bằng phương pháp nuôi cấy phôi

Xác định chế độ ánh sáng và chất kích thích sinh trưởng cho phôi dừa Sáp khó nảy mầm, giá thể trồng cây con và bổ sung chất kích thích sinh trưởng thích hợp nhằm cải thiện và nâng cao tỷ lệ thành công quy trình nuôi cấy phôi dừa Sáp.

Thông tin chung đề tài:

Lĩnh vực: Công nghiệp thực phẩm - Công nghệ Sinh học

Tác giả: Nguyễn Thị Mai Phương, Thái Nguyễn Quỳnh Thư, Phạm Phú Thịnh, Nguyễn Đoàn Hữu Trí, Lưu Quốc Thắng, Phạm Thị Nhiều

Đơn vị: Viện Nghiên cứu Dầu và Cây có dầu

Nội dung chính của giải pháp/nghiên cứu

Để nâng cao tỷ lệ thành công của quy trình nhân giống dừa Sáp bằng phương pháp nuôi cấy phôi, Dự án đã thực hiện một số nội dung nghiên cứu chính như sau:

- Nghiên cứu ảnh hưởng của chế độ ánh sáng thích hợp đến khả năng nảy mầm của phôi dừa Sáp chậm nảy mầm.

- Nghiên cứu ảnh hưởng của BAP và GA3 đến khả năng sinh trưởng của phôi dừa Sáp sau khi được kích nảy mầm.

- Nghiên cứu ảnh hưởng của giá thể trồng đến khả năng sinh trưởng của cây con trong giai đoạn vườn ươm.

- Nghiên cứu ảnh hưởng của phân bón lá đến khả năng sinh trưởng của cây con trong giai đoạn vườn ươm.

Mục tiêu giải pháp/nghiên cứu

Các nghiên cứu được thực hiện để xác định chế độ ánh sáng và chất kích thích sinh trưởng cho phôi dừa Sáp khó nảy mầm, giá thể trồng cây con và bổ sung chất kích thích sinh trưởng thích hợp nhằm cải thiện và nâng cao tỷ lệ thành công quy trình nuôi cấy phôi dừa Sáp.

Kết quả nghiên cứu/giải pháp

- Sử dụng chế độ tối khi xử lý phôi khó nảy mầm trong điều kiện môi trường đặc giúp phôi dừa Sáp nảy mầm tốt sau thời gian 3 tuần và đạt tỷ lệ 55,5% so với chế độ sáng.

- Đối với môi trường đặc sử dụng cho phôi dừa Sáp khó nảy mầm cần bổ sung BAP với liều lượng 10 ppm giúp gia tăng tỷ lệ cây phát triển và tạo cơ sở cho cây dừa Sáp nuôi cấy phôi tăng khả năng thích nghi với điều kiện môi trường vườn ươm.

- Công thức giá thể trồng cây con giai đoạn vườn ươm: mụn dừa, phân bò Tribat và cát sông với tỷ lệ phối trộn 1:1:1 đạt tỷ lệ cây sống là 92,6% và sinh trưởng tốt hơn so với các giá thể khác.

- Bổ sung chất kích thích sinh trưởng N3M dưới dạng phân bón lá trong giai đoạn vườn ươm giúp cây sinh trưởng tốt, có tổng diện tích lá cao hơn các nghiệm thức còn lại, qua đó rút ngắn thời gian cây đạt tiêu chuẩn xuất vườn.

- Các kết quả nghiên cứu trên đã góp phần tăng tỷ lệ thành công của quy trình nuôi cấy phôi dừa Sáp đạt 60,60%, tổng thời gian nhân giống từ 10 đến 13 tháng (tăng 7,62% và rút ngắn thời gian nhân giống 1-3 tháng so với quy trình năm 2015). Đã ban hành quy trình nuôi cấy phôi dừa Sáp cải tiến cấp Viện.

Giá trị ứng dụng

Quy trình nuôi cấy phôi dừa Sáp Sáp đạt 60,60%, tổng thời gian nhân giống từ 10 đến 13 tháng (tăng 7,62% và rút ngắn thời gian nhân giống 1-3 tháng so với quy trình năm 2015), góp phần tăng số lượng cây dừa Sáp đủ tiêu chuẩn xuất vườn và nâng cao hiệu quả kinh tế trong công tác nhân giống cây dừa Sáp.

Quy trình này đã được áp dụng vào sản xuất và sẵn sàng chuyển giao công nghệ cho các đơn vị có nhu cầu, qua đó tạo cơ sở áp dụng cho sản xuất quy mô lớn nhằm cung ứng nguồn giống dừa Sáp đạt chất lượng cao cho ngành dừa tại Việt Nam.

Hiện nay, Viện Nghiên cứu Dầu và Cây có dầu đang ứng dụng quy trình này để sản xuất và cung ứng cây giống dừa Sáp nuôi cấy phôi cho các doanh nghiệp và cá nhân có nhu cầu với quy mô 3.000-5.000 cây/năm, doanh thu đạt 3 - 5 tỷ đồng/năm.

Nguồn Tạp chí Công thương: http://tapchicongthuong.vn/bai-viet/hoan-thien-quy-trinh-cong-nghe-san-xuat-giong-dua-sap-bang-phuong-phap-nuoi-cay-phoi-98372.htm