H ỏi:

small_5082.jpg Công ty TNHH nhập khẩu nguyên vật liệu để sản xuất hàng nhập khẩu. Công ty đã nộp thuế nhập khẩu và thuế giá trị gia tăng nhưng chưa xuất khẩu sản phẩm (còn trong thời hạn nộp thuế). Nay công ty đang làm thủ tục chuyển đổi sang hình thức công ty cổ phần thì nghĩa vụ thuế và quyền lợi của công ty được giải quyết như thế nào? Công ty TNHH nhập khẩu nguyên vật liệu để sản xuất hàng nhập khẩu. Công ty đã nộp thuế nhập khẩu và thuế giá trị gia tăng nhưng chưa xuất khẩu sản phẩm (còn trong thời hạn nộp thuế). Nay công ty đang làm thủ tục chuyển đổi sang hình thức công ty cổ phần thì nghĩa vụ thuế và quyền lợi của công ty được giải quyết như thế nào? Trả lời: Doanh nghiệp nhập khẩu nguyên vật liệu để sản xuất hàng xuất khẩu, trong thời hạn nộp thuế 275 ngày doanh nghiệp chưa xuất khẩu sản phẩm nhưng đã nộp thuế nhập khẩu và thuế giá trị gia tăng. Hiện nay doanh nghiệp đang làm thủ tục chuyển đổi từ công ty TNHH sang công ty cổ phần thì công ty cổ phần mới thành lập thừa hưởng toàn bộ quyền lợi và nghĩa vụ của doanh nghiệp chuyển đổi, trong đó có nghĩa vụ nộp thuế. Do đó, công ty nhập nguyên liệu sản xuất xuất khẩu, đã nộp thuế nhập khẩu và thuế giá trị gia tăng thì khi chuyển đổi từ công ty TNHH sang công ty cổ phần sẽ được hoàn thuế khi xuất khẩu sản phẩm được sản xuất từ nguyên liệu nhập khẩu đã nộp thuế.