Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Hoạt động của HĐND huyện Thiệu Hóa có nhiều đổi mới, chất lượng

Nhiệm kỳ 2016-2021, HĐND huyện Thiệu Hóa đã thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo luật định; hoạt động của HĐND huyện có nhiều đổi mới, chất lượng, hiệu lực, hiệu quả; đại biểu HĐND nêu cao tinh thần trách nhiệm, nâng cao kiến thức, năng lực thực hiện vai trò người đại biểu Nhân dân.

Kỳ họp tổng kết hoạt động HĐND huyện Thiệu Hóa, nhiệm kỳ 2016-2021.

Một trong những điểm nổi bật ở nhiệm kỳ 2016-2021 của HĐND huyện Thiệu Hóa là đã quan tâm đổi mới và nâng cao chất lượng các kỳ họp, nhất là trong hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp. Trong nhiệm kỳ HĐND huyện đã tổ chức 21 kỳ họp, trong đó có 11 kỳ họp thường lệ, 10 kỳ họp chuyên đề. Ngoài việc xem xét các báo cáo, dự thảo nghị quyết trình kỳ họp, HĐND huyện dành nhiều thời gian cho hoạt động chất vấn về những vấn đề “nóng” mà cử tri quan tâm. Hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn được đổi mới, trên tinh thần dân chủ, thẳng thắn, trách nhiệm, phát huy tốt vai trò của đại biểu, được cử tri đánh giá cao. Sau chất vấn, các ngành, đơn vị chức năng và địa phương liên quan đã quản lý chặt chẽ hơn nguồn tài nguyên, góp phần tăng thu ngân sách của huyện; hạn chế, đẩy lùi những vi phạm trong khai thác cát; đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Nhân dân; quản lý chi ngân sách tiết kiệm, hiệu quả; có nhiều kết quả tích cực trong ngăn chặn, xử lý xe quá tải, quá khổ; chăm lo thiết thực sự nghiệp giáo dục, lĩnh vực chăm sóc sức khỏe Nhân dân, tạo điều kiện đẩy mạnh xây dựng trường chuẩn quốc gia, xã đạt chuẩn quốc gia về y tế...

Đồng chí Đỗ Thế Bằng, Phó Chủ tịch HĐND huyện Thiệu Hóa cho biết: Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, thông qua các kỳ họp của HĐND huyện đã quyết nghị và ban hành 170 nghị quyết, trong đó: 5 nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội hàng năm và 1 nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021-2025; 10 nghị quyết về dự toán thu ngân sách Nhà nước, chi ngân sách địa phương và phương án phân bổ ngân sách, phê chuẩn quyết toán ngân sách hàng năm; 45 nghị quyết về hỗ trợ, kích cầu, đầu tư xây dựng cơ bản, đường giao thông, cầu, cống, kênh mương nội đồng, phát triển sản xuất nông nghiệp, kinh tế trang tại và xây dựng nông thôn mới; 65 nghị quyết về đầu tư các công trình, dự án; 44 nghị quyết về tổ chức bộ máy, cán bộ, hoạt động của HĐND và công tác đại biểu.

Đa số các nghị quyết của HĐND bảo đảm chất lượng, bám sát thực tiễn, có tính khả thi cao. Nhiều nghị quyết chuyên đề mà HĐND huyện quyết định thông qua đã nhanh chóng đi vào cuộc sống, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội hàng năm và cả thời kỳ. Các nghị quyết về cơ chế hỗ trợ kích cầu khá toàn diện trên các lĩnh vực đã được HĐND ban hành như thưởng, hỗ trợ các xã hoàn thành xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, thôn đạt nông thôn mới, nông thôn mới kiểu mẫu; xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia, xã đạt chuẩn quốc gia về y tế; xây dựng xã, thị trấn đạt tiêu chí an toàn thực phẩm; xây dựng chợ an toàn thực phẩm; hỗ trợ phát triển nghề trồng dâu, nuôi tằm; sản xuất rau, củ, quả an toàn và hoa trong nhà màng; tích tụ đất đai để sản xuất nông nghiệp tập trung quy mô lớn, ứng dụng công nghệ cao; kiên cố hóa đường giao thông, kênh mương nội đồng; phát triển doanh nghiệp, HTX; xây dựng nhà văn hóa thôn, tiểu khu... Nhiều nghị quyết về đầu tư các công trình, dự án trong kế hoạch đầu tư công trung hạn và hàng năm, thông qua những quy hoạch, đề án lớn, với tầm nhìn dài hạn đã được HĐND xem xét, ban hành, tạo tiền đề quan trọng cho sự phát triển nhanh và bền vững của huyện. Các nghị quyết HĐND huyện đã được UBND huyện, các cấp, các ngành trong huyện triển khai, tổ chức thực hiện nghiêm túc, đem lại những thành tựu, kết quả to lớn về kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh.

Bên cạnh đó, công tác giám sát được đổi mới và có những chuyển biến tích cực. HĐND huyện đã xây dựng chương trình giám sát của năm và kế hoạch tổ chức thực hiện giám sát có trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với tình hình thực tế của từng tháng, từng quý trong năm. Hàng tháng Thường trực HĐND tổ chức họp giao ban với các ban nghe tình hình kết quả hoạt động giám sát của Thường trực và các ban, thống nhất nội dung, thời gian giám sát cho tháng tiếp theo, phân công Thường trực tham gia dự các hoạt động giám sát với các ban, đồng thời các ban bố trí trưởng hoặc phó các ban tham gia các cuộc giám sát với Thường trực HĐND. Sau mỗi cuộc giám sát, Thường trực HĐND đều có kết luận gửi và thông báo đến đơn vị được giám sát, các ngành và đơn vị liên quan để thực hiện.

Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Thường trực HĐND đã tổ chức được 37 cuộc giám sát, trong đó 11 cuộc giám sát theo chuyên đề. Nội dung các cuộc giám sát của Thường trực HĐND tập trung vào việc triển khai thực hiện nghị quyết của HĐND huyện, xây dựng nông thôn mới, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, các dự án đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội; quản lý đất đai, quản lý khai thác tài nguyên khoáng sản; quản lý tài chính ngân sách; việc thực hiện cải cách hành chính; thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; quản lý và hoạt động của một số HTX; thực hiện các tiêu chí về an toàn thực phẩm... Thông qua các cuộc giám sát đã kịp thời khuyến khích, động viên, nhân rộng những cách làm hay, những mô hình tốt, đồng thời phát hiện những hạn chế, yếu kém, có những kiến nghị các biện pháp khắc phục. Qua các cuộc giám sát, Thường trực HĐND đã có 75 kiến nghị gửi đến UBND huyện và các ngành liên quan xem xét giải quyết, đến nay số kiến nghị đã được giải quyết là 97,5%.

Hoạt động tiếp xúc cử tri được HĐND các cấp trong huyện chú trọng thực hiện, trong nhiệm kỳ đã thực hiện 72 cuộc tiếp xúc cử tri tại tất cả các xã, thị trấn trên địa bàn huyện; sau các kỳ họp, các tổ đại biểu và đại biểu HĐND huyện đã thực hiện 216 cuộc thông báo kết quả các kỳ họp tại kỳ họp HĐND xã, thị trấn. Ngoài ra, các đại biểu HĐND huyện còn thường xuyên tiếp xúc cử tri ở nơi cư trú, nơi làm việc.

Qua tiếp xúc cử tri, các đại biểu HĐND huyện lắng nghe được tâm tư, nguyện vọng, rất nhiều ý kiến tâm huyết, trách nhiệm của cử tri đã phản ánh thực trạng tình hình đời sống, những vấn đề nảy sinh, vướng mắc trong thực tiễn đời sống xã hội. Các tổ đại biểu đã tổng hợp được trên 400 lượt ý kiến, tâm tư, kiến nghị của cử tri gửi đến Thường trực HĐND huyện để tổng hợp phản ánh tại các kỳ họp và chuyển đến các cơ quan chức năng xem xét, giải quyết theo thẩm quyền và thông báo kết quả giải quyết đến cử tri. Cho đến nay, cơ bản các ý kiến, kiến nghị đã được các ngành, đơn vị liên quan nghiêm túc tiếp thu, giải quyết hoặc có sự điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với tình hình thực tế, nhận được sự đồng tình, tin tưởng của cử tri, góp phần làm cho mối quan hệ giữa đại biểu HĐND và cử tri ngày càng thêm gắn bó.

Có thể nói, nhiệm kỳ qua, HĐND huyện Thiệu Hóa đã thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, xứng đáng với sự tin tưởng của cử tri và Nhân dân. Những kết quả đó là kinh nghiệm quý để HĐND huyện khóa mới tiếp tục phát huy, góp phần xây dựng huyện Thiệu Hóa ngày càng phát triển.

Bài và ảnh: Minh Hiếu

Nguồn Thanh Hóa: http://baothanhhoa.vn/thoi-su/hoat-dong-cua-hdnd-huyen-thieu-hoa-co-nhieu-doi-moi-chat-luong/135710.htm