Trong suốt 50 năm xây dựng, đổi mới và phát triển, Nhà xuất bản Giáo dục (NXBGD) đã liên tục phấn đấu, kiên trì phương châm: Lấy phục vụ nhiệm vụ chính trị là mục tiêu, kinh doanh là phương tiện...