TTO - Chương trình học bổng hòa bình của IDP Education hiện đang nhận hồ sơ xin học bổng cho khóa học bắt đầu vào tháng 2-2009 tại Úc. Hạn chót nộp hồ sơ xin học bổng này là ngày 30-10-2008 tại các văn phòng của IDP.