Khi ai đó gây ra lỗi lầm với bạn, bạn có dễ dàng tha thứ cho họ? Chắc là không, phải không nào?