TT - Mặc dù từ lâu tiền “trái tuyến” (học sinh xin vào trường không đúng tuyến) đã bị bãi bỏ, thế nhưng tại Hà Nội, nhiều trường vẫn lặng lẽ thu loại tiền này dưới danh nghĩa… tự nguyện(!).