Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh cần coi học viên là đồng tác giả của quá trình đào tạo

Gốc
Ngày 5-8, tại Học viện Chính trị - Hành chính Khu vực III (Đà Nẵng), Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức tổng kết năm học 2012-2013 và triển khai nhiệm vụ năm học 2013-2014. Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ dự.

Gần 400 đại biểu là cán bộ chủ chốt của Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh, các học viện thành viên, các bộ, ngành T.Ư và các trường chính trị trong cả nước về dự, đã tập trung đánh giá kết quả các mặt công tác năm học 2012-2013; bàn các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; công tác nghiên cứu khoa học; công tác tạp chí, bản tin, xuất bản; công tác trường chính trị,...

Phát biểu ý kiến chỉ đạo tại hội nghị, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân biểu dương những nỗ lực, kết quả mà Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh và hệ thống các học viện thành viên, trường chính trị các tỉnh, thành phố cả nước đã đạt được. Đồng chí đề nghị, trong thời gian tới, Học viện cần tiếp tục đổi mới quá trình dạy học và quản lý; nắm chắc Chủ nghĩa Mác - Lê-nin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, nghị quyết của Đảng, chỉ đạo của Chính phủ để xây dựng chương trình đào tạo. Đội ngũ cán bộ Học viện cần bám sát thực tiễn cuộc sống, coi mỗi học viên là đồng tác giả của quá trình đào tạo, để học viên ra trường có đủ kỹ năng phân tích tình hình, xác định nhiệm vụ và tìm giải pháp giải quyết mục tiêu. Đồng thời đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học gắn với thực tiễn yêu cầu của đất nước, trước mắt là tổng kết 30 năm đổi mới của đất nước; về vai trò của lãnh đạo của Đảng trong xây dựng nền kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa có sự quản lý của Nhà nước, quá trình hội nhập kinh tế quốc tế,...

PV

Tin nóng

Tin mới