Xin vào học tiếng Anh nhưng Bình lại ngó nghiêng mấy phòng máy tính bên cạnh. “Đánh quả” ram với chip trót lọt lần 1, đến lần thứ 2 thì Bình bị bắt dính.