Hội nghị nhằm nghiên cứu, quán triệt những nội dung cơ bản của Nghị quyết lần thứ 7 BCH Trung ương Đảng khóa X.