Hội nghị học tập, quán triệt nội dung Nghị quyết Hội nghị T.Ư 11, khóa XII của Đảng

Gốc
Sáng 29-10, tại Hà Nội, Đảng ủy Khối các cơ quan T.Ư tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt nội dung Nghị quyết Hội nghị T.Ư 11, khóa XII của Đảng và một số văn bản mới của Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

Đồng chí Sơn Minh Thắng, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan T.Ư quán triệt tại hội nghị.

Tham dự hội nghị có các ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối, ủy viên Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối; lãnh đạo các ban, đơn vị Đảng ủy Khối; đại diện thường trực các đảng ủy trực thuộc; trưởng ban tuyên giáo, tổ chức, kiểm tra các đảng ủy cấp trên cơ sở và đồng chí phụ trách công tác tuyên giáo, tổ chức, kiểm tra các đảng ủy cơ sở trực thuộc; thành viên Ban Chỉ đạo 35 của Đảng ủy Khối.

Tại hội nghị, đồng chí Sơn Minh Thắng, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan T.Ư cùng các báo cáo viên là cán bộ lãnh đạo của Ban Tổ chức T.Ư và Đảng ủy Khối đã báo cáo những nội dung căn bản, trọng tâm, cốt lõi trong Nghị quyết số 53 ngày 12-10-2019 và Kết luận số 63 ngày 10-10-2019 của Ban Chấp hành T.Ư Đảng khóa XII về Hội nghị lần thứ 11, khóa XII và về tình hình kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước năm 2019, phương hướng, nhiệm vụ năm 2020; Nghị quyết số 50 ngày 20-8-2019 của Bộ Chính trị về định hướng hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao chất lượng, hiệu quả hợp tác đầu tư nước ngoài đến năm 2030; Nghị quyết số 52 ngày 27-9-2019 của Bộ Chính trị về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư; Quy định số 205 ngày 23-9-2019 của Bộ Chính trị về việc kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền; Hướng dẫn số 26 ngày 18-10-2019 của Ban Tổ chức T.Ư về một số nội dung Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Các đại biểu dự hội nghị cũng được quán triệt nội dung trọng tâm của Chỉ thị số 36 ngày 16-8-2019 của Bộ Chính trị về tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy; Kết luận số 54 ngày 7-8-2019 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết T.Ư 7, khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn; Kết luận số 56 ngày 23-8-2019 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết T.Ư 7, khóa XI về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường; Kết luận số 57 ngày 16-9-2019 của Bộ Chính trị về việc kết hợp quốc phòng, an ninh với kinh tế, kinh tế với quốc phòng, an ninh.

HOÀNG LÂM

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/chinhtri/tin-tuc-su-kien/item/42062802-hoi-nghi-hoc-tap-quan-triet-noi-dung-nghi-quyet-hoi-nghi-t-u-11-khoa-xii-cua -dang.html