Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Hội nghị lần thứ 15, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa khóa XIX

Chiều 30-8, Hội nghị lần thứ 15, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa khóa XIX đã diễn ra để thảo luận và cho ý kiến vào báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TU của BCH Đảng bộ tỉnh khóa XVII về 'Tiếp tục xây dựng đội ngũ cán bộ và đổi mới mạnh mẽ công tác cán bộ đáp ứng yêu cầu Thanh Hóa thành tỉnh tiên tiến vào năm 2020' và một số nội dung quan trọng khác.

Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh khẳng định: Cán bộ là nhân tố quyết định sự thành bại của cách mạng, là khâu then chốt trong công tác xây dựng Đảng. Nhận thức sâu sắc ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác cán bộ, trong suốt quá trình lãnh đạo phong trào cách mạng, Đảng bộ tỉnh luôn quan tâm làm tốt công tác cán bộ, xây dựng đội ngũ cán bộ của tỉnh đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong từng thời kỳ. Trước yêu cầu ngày càng cao của thời kỳ đổi mới, xây dựng và phát triển quê hương Thanh Hóa, ngày 12-3-2012 BCH Đảng bộ tỉnh khóa XVII đã ban hành Nghị quyết số 04 về “Tiếp tục xây dựng đội ngũ cán bộ và đổi mới mạnh mẽ công tác cán bộ, đáp ứng yêu cầu Thanh Hóa thành tỉnh tiên tiến vào năm 2020”.

Qua hơn 10 năm triển khai thực hiện, Nghị quyết đã được các cấp ủy, tổ chức đảng trong toàn Đảng bộ tỉnh quán triệt, triển khai và tổ chức thực hiện nghiêm túc, đạt được nhiều kết quả quan trọng, góp phần tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị. Đội ngũ cán bộ đã phát huy vai trò, nhân tố quan trọng nhất, quyết định đến việc thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của tỉnh trong suốt những năm qua.

Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy đã trình bày dự thảo Kết luận của BCH Đảng bộ tỉnh về tiếp tục xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp đủ phẩm chất, năng lực, uy tín và ngang tầm nhiệm vụ.

Theo đó, mục tiêu chung là xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp đến năm 2030 đáp ứng tiêu chuẩn chức danh, vị trí việc làm và khung năng lực theo quy định; xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, đặc biệt là cán bộ lãnh đạo chủ chốt có đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ, có bản lĩnh chính trị vững vàng, đủ về số lượng, bảo đảm về chất lượng, đạt yêu cầu về tiêu chuẩn cán bộ, có cơ cấu phù hợp với chiến lược phát triển của tỉnh, có sự chuyển tiếp liên tục và vững vàng giữa các thế hệ, đủ sức lãnh đạo xây dựng Thanh Hóa đến năm 2025 trong nhóm các tỉnh dẫn đầu cả nước - một cực tăng trưởng mới ở phía Bắc của Tổ quốc, đến năm 2030 trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại.

Tại hội nghị, sau phần thảo luận, các đại biểu đã biểu quyết thông qua dự thảo Kết luận của BCH Đảng bộ tỉnh về tiếp tục xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng khẳng định: Thấm nhuần sâu sắc quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh về công tác cán bộ và quán triệt các nghị quyết của Đảng, trong suốt quá trình lãnh đạo phong trào cách mạng của tỉnh, Đảng bộ tỉnh luôn quan tâm làm tốt công tác cán bộ.

Về nhiệm vụ, trong thời gian tới, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nêu rõ: Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng khẩn trương cụ thể hóa, thể chế hóa các nội dung Kết luận phù hợp với điều kiện của địa phương, cơ quan, đơn vị mình, bảo đảm thực hiện thắng lợi mục tiêu chung, mục tiêu cụ thể và 6 nhóm nhiệm vụ, giải pháp xây dựng đội ngũ cán bộ đã được nêu trong Kết luận.

Tiếp tục quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc, đồng bộ, hiệu quả các chủ trương, nghị quyết, quy định của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác cán bộ. Tiếp tục đổi mới nâng cao hơn nữa chất lượng và tính thực chất của công tác tổ chức cán bộ.

Các cấp ủy, tổ chức đảng phải tăng cường kiểm tra, giám sát; siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong công tác cán bộ, kiên quyết bố trí lại, điều động, luân chuyển, thay thế và xử lý nghiêm cán bộ năng lực hạn chế, phẩm chất yếu kém, không toàn tâm, toàn ý vì công việc chung, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, tiêu cực, tham nhũng, mất đoàn kết, để địa phương trì trệ, yếu kém kéo dài. Đồng thời, phải làm tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ các cấp.

Ban Tổ chức Tỉnh ủy và các cơ quan làm công tác tổ chức xây dựng Đảng nâng cao hơn nữa tính chủ động, linh hoạt, sáng tạo, tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt trong công tác tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Ban Thường vụ cấp ủy các cấp tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc các quy định của Đảng, Nhà nước về công tác cán bộ; tiếp tục chủ động rà soát, tham mưu sửa đổi, bổ sung các quy chế, quy định nhằm tiếp tục hoàn thiện thể chế về công tác cán bộ và xây dựng đội ngũ cán bộ…

Nhóm PV