Hội nghị quán triệt công tác tổ chức xây dựng Đảng

Ngày 11/8, Đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương chủ trì Hội trực tuyến về quán triệt, triển khai các văn bản mới của Trung ương trong công tác tổ chức xây dựng Đảng.

Nguồn VNEWS: https://vnews.gov.vn/video/hoi-nghi-quan-triet-cong-tac-to-chuc-xay-dung-dang-49014.htm