Hội nghị khoa học toàn quốc lần thứ nhất về địa chất biển Việt Nam thu hút sự tham gia của đông đảo các nhà khoa học trong cả nước và 80 công trình nghiên cứu gửi tham dự.