Hội nghị về Điều trị COVID-19 trong giai đoạn mới

Ngày 21/07, Bệnh viện Quận y 175 đã tổ chức Hội nghị 'Chẩn đoán và Điều trị Covid-19'. Qua đó các nhà khoa học cùng đưa ra nhiều bài học kinh nghiệm, cũng như các tiến trình điều trị covid-19 trong giai đoạn mới.

Nguồn VNEWS: https://vnews.gov.vn/video/hoi-nghi-ve-dieu-tri-covid-19-trong-giai-doan-moi-46593.htm