Định hướng ngành học là một quyết định vô cùng quan trọng. Làm thế nào lựa chọn được khóa học phù hợp với khả năng, giúp bạn tiến cùng với sự phát triển và nắm bắt những cơ hội vàng để xây dựng sự nghiệp? Ngay từ bây giờ, bạn cần có cái nhìn mới về cách thức lựa chọn, và cần gắn sự lựa chọn đó với sự phát triển của các ngành kinh tế và xã hội.