Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Hội thảo khoa học đề xuất giải pháp xây dựng Thủ đô ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại

Đại biểu Trung ương dự hội thảo có Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh Nguyễn Xuân Thắng. Các Ủy viên Trung ương Đảng: Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương Lại Xuân Môn; Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Quang Dương; Thiếu tướng - Thứ trưởng Bộ Công an Lê Quốc Hùng; nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương Phùng Hữu Phú.

Đại biểu TP Hà Nội có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến; các Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy: Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Nguyễn Lan Hương, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Vũ Đức Bảo, Trưởng ban Dân vận Thành ủy Nguyễn Doãn Toản, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Bùi Huyền Mai, Trung tướng - Giám đốc Công an TP Nguyễn Hải Trung...

Tham dự hội thảo còn có các đại biểu một số cơ quan Trung ương, các chuyên gia, nhà khoa học đến từ Hội đồng Lý luận Trung ương, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, các viện nghiên cứu, học viện, trường đại học; lãnh đạo các sở, ban, ngành TP...

 Quang cảnh hội thảo.

Quang cảnh hội thảo.

Đề xuất những giải pháp phù hợp thực tiễn để xây dựng Thủ đô

Phát biểu Khai mạc hội thảo, Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng cho biết, nhìn lại 35 năm thực hiện công cuộc đổi mới, 30 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, Đại hội lần thứ XIII của Đảng tiếp tục khẳng định: Lý luận về đường lối đổi mới, về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội của Việt Nam ngày càng hoàn thiện và từng bước được hiện thực hóa. Đất nước đã đạt được những thành tựu to lớn có ý nghĩa lịch sử, phát triển mạnh mẽ và toàn diện. Quy mô, trình độ nền kinh tế được nâng lên. Đời sống nhân dân cả về vật chất và tinh thần được cải thiện rõ rệt. Đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay.

Tại Thủ đô Hà Nội, thực tiễn hơn 90 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng bộ Thành phố, nhất là sau 35 đổi mới, đã đạt được nhiều thành tựu to lớn, toàn diện. Tuy nhiên, bên cạnh đó, TP hiện gặp không ít những khó khăn, thách thức, như: Tác động của đại dịch Covid-19; nhiều vấn đề phức tạp, vướng mắc nảy sinh trong quá trình đô thị hóa. Việc huy động, khai thác sử dụng có hiệu quả các nguồn nhân lực, vật lực, tài lực cho phát triển nhanh, bền vững Thủ đô luôn là vấn đề thách thức và còn nhiều vướng mắc cả về thể chế, chính sách và tổ chức thực hiện. Năng lực, hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của một số cấp ủy, chính quyền, cơ quan, cán bộ chưa đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của Thành phố, nhất là đối với những vấn đề mới phát sinh…

 Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng phát biểu khai mạc Hội thảo

Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng phát biểu khai mạc Hội thảo

Theo Bí thư Thành ủy, với nhận thức sâu sắc rằng: Hà Nội là Thủ đô, trái tim của cả nước, là trung tâm đầu não chính trị - hành chính quốc gia, trung tâm lớn về văn hóa, khoa học, giáo dục, kinh tế và giao dịch quốc tế của cả nước; nhằm tiếp tục phát huy tốt hơn nữa truyền thống ngàn năm văn hiến - anh hùng, truyền thống cách mạng kiên cường qua hơn 90 năm xây dựng và trưởng thành, phát huy tốt hơn nữa vai trò, vị thế, tiềm năng, thế mạnh của Thủ đô trong xu thế phát triển chung của đất nước, Đại hội lần thứ XVII Đảng bộ TP Hà Nội, nhiệm kỳ 2020-2025 đã xác định mục tiêu tổng quát đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 và tầm nhìn phát triển Thủ đô đến năm 2045. Trong đó, đến năm 2025, xây dựng Đảng bộ Thành phố có năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu cao và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, tiêu biểu; phát triển nhanh và bền vững Thủ đô theo hướng đô thị xanh, thành phố thông minh, hiện đại, có sức cạnh tranh cao trong nước và khu vực; cơ bản hoàn thành mục tiêu công nghiệp hóa, GRDP/người đạt 8.300-8.500 USD. Đến năm 2030, Hà Nội trở thành thành phố “xanh - thông minh - hiện đại”; phát triển năng động, hiệu quả, có sức cạnh tranh khu vực và quốc tế; hoàn thành công nghiệp hóa Thủ đô; GRDP/người đạt 12.000-13.000 USD. Đến năm 2045, Hà Nội có chất lượng cuộc sống cao; kinh tế, văn hóa, xã hội phát triển toàn diện, bền vững; là Thành phố kết nối toàn cầu, có sức cạnh tranh quốc tế, GRDP/người đạt trên 36.000 USD.

Nhân kỷ niệm 131 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2021) đồng chí Nguyễn Phú Trọng - Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam có bài viết quan trọng “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam”. Bài viết của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là công trình nghiên cứu khoa học sâu sắc, có tầm khái quát rất cao, hàm chứa nhiều giá trị tư tưởng, lý luận và thực tiễn sâu sắc.

Vì vậy, Bí thư Thành ủy đề nghị Hội thảo quán triệt đầy đủ, sâu sắc hệ quan điểm chỉ đạo của Đại hội XIII, nhất là quan điểm: “Kiên định và vận dụng, phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; kiên định đường lối đổi mới của Đảng; kiên định các nguyên tắc xây dựng Đảng để xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa”. Đồng thời, khai thác, vận dụng sáng tạo những giá trị to lớn, cốt lõi trong bài viết “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng để đề xuất những giải pháp cơ bản, phù hợp thực tiễn Thủ đô, góp phần đạt được các mục tiêu, chỉ tiêu của Đại hội lần thứ XVII Đảng bộ Thành phố đã đề ra, xây dựng và phát triển Thủ đô của chúng ta ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại, vững bước đi lên theo con đường chủ nghĩa xã hội dưới sự lãnh đạo của Đảng.

Phân tích và làm sau sắc thêm những bài học kinh nghiệm từ thực tiễn

Báo cáo đề dẫn hội thảo, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Bùi Huyền Mai nhấn mạnh: Hội thảo là dịp Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Thủ đô nhìn nhận, phân tích, đánh giá một cách đúng đắn, khách quan, khoa học và làm sáng tỏ các giá trị cốt lõi về con đường đi lên CNXH ở Việt Nam và vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam trong hơn 90 năm xây dựng và phát triển. Đồng thời làm sáng tỏ việc Đảng bộ TP Hà Nội luôn vận dụng sáng tạo, linh hoạt những vấn đề lý luận của Đảng trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, trên cơ sở đó nhận thức đúng tầm quan trọng của Đảng bộ TP trong sự phát triển của cả nước. Phân tích và làm sâu sắc thêm những bài học kinh nghiệm về xây dựng CNXH và con đường đi lên CNXH trên các lĩnh vực của đời sống xã hội, đặc biệt là vấn đề xây dựng Đảng bộ TP trong sạch vững mạnh.

 Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Bùi Huyền Mai báo cáo đề dẫn Hội thảo

Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Bùi Huyền Mai báo cáo đề dẫn Hội thảo

Theo Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy, tình hình quốc tế và khu vực đang diễn ra những thay đổi nhanh chóng và khó lường. Dưới tác động của đại dịch Covid-19, thế giới rơi vào khủng hoảng nhiều mặt. Trong bối cảnh đó, cùng với cả nước, Thủ đô vẫn vững vàng vượt qua mọi trở ngại, đạt được những thành tựu đáng tự hào.

Có được những thành quả to lớn đó là do Đảng bộ Hà Nội thực hiện Nghị quyết trên nền tảng nhận thức đúng đắn về con đường đi lên CNXH tại Việt Nam, thành tựu của đất nước sau 35 năm đổi mới, 20 năm thực hiện Nghị quyết số 15-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa VIII), Nghị quyết 11-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa X) về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô, 12 năm thực hiện Nghị quyết số 15/2008/QH12 của Quốc hội về việc điều chỉnh địa giới hành chính TP Hà Nội. Đồng thời, công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của Thành ủy, cấp ủy, chính quyền, MTTQ và tổ chức chính trị - xã hội các cấp đã đổi mới mạnh mẽ, vừa đảm bảo lãnh đạo toàn diện; lựa chọn trúng, đúng và chỉ đạo quyết liệt, sâu sát những nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm, cấp bách, lĩnh vực khó, phức tạp; giải quyết kịp thời, có hiệu quả những việc phát sinh. Đã phát huy được phẩm chất, năng lực, trí tuệ và tinh thần trách nhiệm cao của đội ngũ cán bộ, đảng viên Thủ đô. Trên cơ sở các thành tựu đạt được sau mấy chục năm đổi mới giúp cho thế, lực và uy tín của Thủ đô ngày càng được nâng cao. Tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa, đô thị hóa, hội nhập quốc tế ngày càng sâu, rộng cùng với sự chủ động tham gia, tận dụng cơ hội của Cách mạng công nghiệp lần thứ tư sẽ tạo thuận lợi cho Thủ đô phát triển nhanh và bền vững.

Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy cho biết, trong quá trình chuẩn bị, Ban Tổ chức Hội thảo nhận được trên 40 bài tham luận khoa học của các đại biểu đang giữ trọng trách của Đảng, Nhà nước; các cơ quan T.Ư; các cơ quan khoa học, các nhà khoa học: Hội đồng Lý luận T.Ư, Viện Lịch sử quân sự Việt Nam, Viện Lịch sử Đảng, Đại học Quốc gia Hà Nội, Tạp chí Cộng sản; các sở, ngành, địa phương của TP Hà Nội.

Các tham luận khoa học gửi đến Hội thảo đề cập đến nhiều nội dung về CNXH và con đường đi lên CNXH ở Việt Nam và việc vận dụng trong thực tiễn xây dựng Thủ đô giàu đẹp, văn minh, hiện đại. Nội dung bài viết gửi tới tham gia Hội thảo được chuẩn bị công phu, đảm bảo tính khách quan khoa học, được minh chứng, luận giải bằng những lập luận chặt chẽ, phân tích, nhận định, đánh giá sâu sắc, số liệu cụ thể, rõ ràng làm nổi bật những kết quả, thành tựu mà Nhân dân cả nước nói chung và Nhân dân Thủ đô Hà Nội nói riêng đã giành được dưới sự lãnh đạo của Đảng trong hơn 9 thập kỷ qua, rút ra được những kinh nghiệm hay, đề xuất được các chủ trương, giải pháp trong công tác xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, xây dựng bảo vệ Thủ đô và đất nước hiện nay.

Chia sẻ kinh nghiệm để sớm đưa Nghị quyết các cấp đi vào cuộc sống

Để Hội thảo có kết quả tốt, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Bùi Huyền Mai gợi ý một số vấn đề trọng tâm. Một là, tập trung nghiên cứu, quán triệt sâu sắc, nắm rõ các chủ trương, đường lối của Đảng và nội dung bài viết “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; tiếp tục khẳng định con đường đi lên CNXH mà Đảng, Bác Hồ và Nhân dân ta lựa chọn là tất yếu và đúng đắn, Việt Nam chỉ có một con đường cách mạng là Cách mạng Xã hội chủ nghĩa.

 Các đại biểu tham dự Hội thảo

Các đại biểu tham dự Hội thảo

Hai là, đề xuất các giải pháp trong chủ động, kiên quyết đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch xuyên tạc, phủ nhận CNXH và con đường đi lên CNXH ở Việt Nam.

Ba là, những kinh nghiệm trong chỉ đạo tổ chức nghiên cứu, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội lần thứ XVII Đảng bộ TP để sớm đưa các Nghị quyết đi vào hiện thực cuộc sống, nhằm xây dựng Thủ đô ta giàu mạnh, “không ngừng nâng cao mức sống của Nhân dân”.

Bốn là, việc thực hiện Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25/10/2021 của BCH T.Ư về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” gắn với Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Năm là, vấn đề tuyên truyền, giáo dục cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân Thủ đô nhận thức rõ âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch; nhận rõ tính chất phản động về chính trị và phản khoa học của các quan điểm sai trái.

Hà Nội có trọng trách giữ nhịp đập cho tiến trình đổi mới, hội nhập và phát triển của đất nước

Trong tham luận tại Hội thảo, GS.TS Nguyễn Xuân Thắng - Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương cho rằng, về cơ bản, Hà Nội phản ánh một nước Việt Nam thu nhỏ, xét trên mọi mặt cả về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, con người, môi trường, an ninh, trật tự an toàn xã hội. Hà Nội là Thủ đô, trung tâm chính trị - hành chính, là một trong những đầu tàu kinh tế, văn hóa và khoa học của cả nước; nơi diễn ra những sự kiện quan trọng nhất của đất nước; là thành phố hòa bình có quan hệ đối ngoại rộng mở với hàng trăm thủ đô và thành phố lớn trên thế giới, cũng là nơi lan tỏa những giá trị văn hóa, phẩm chất cao đẹp của dân tộc Việt Nam ra thế giới.

Theo Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Thủ đô Hà Nội, tuy chưa phải là địa phương tiên phong trên tất cả các mặt nhưng lại là nơi có trọng trách giữ nhịp đập cho tiến trình đổi mới, hội nhập và phát triển của đất nước.

"Ai đó đã từng nói, “Hà Nội không vội được đâu” thật không hẳn đúng, bởi vì về thực chất, mỗi bước đi của Hà Nội đều thể hiện sự vận dụng đúng đắn, xử lý hài hòa mối quan hệ giữa các yếu tố: kế thừa và phát triển, giữa kiên định và đổi mới” – GS.TS Nguyễn Xuân Thắng nói. Đồng thời cho rằng, trong sự bứt phá, vươn lên, Hà Nội còn cần giữ nhịp bước đi vững chắc để bảo đảm sự phát triển ổn định và thành công. Là trung tâm và là hạt nhân của mô hình liên kết Vùng đồng bằng sông Hồng và Vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ, Hà Nội có vai trò quan trọng để phát huy tiềm năng, lợi thế và thúc đẩy sự bứt phá của các địa phương trong vùng theo nguyên tắc “cùng thắng”, cùng phát triển.

 GS.TS Nguyễn Xuân Thắng phát biểu tại Hội thảo.

GS.TS Nguyễn Xuân Thắng phát biểu tại Hội thảo.

Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh Nguyễn Xuân Thắng nhấn mạnh sự phát triển trong tương lai của Thủ đô Hà Nội cần tiếp tục hội tụ được cả ba việc lớn: Th ứ nhất, định vị tầm nhìn và mục tiêu phát triển của Hà Nội hội tụ với tầm nhìn và định hướng phát triển chung của đất nước. Ở đây, tôi muốn nhấn mạnh đến một xu hướng tương lai, cũng là một trong những thách thức mà Hà Nội đang đối mặt. Đó là, cùng với quá trình tăng trưởng kinh tế, xã hội ngày càng trở nên khá giả và thu nhập của người dân ngày một cao hơn thì “chất lượng cuộc sống” trở thành giá trị ngày càng quan trọng của một đô thị hiện đại hàng đầu” – GS.TS Nguyễn Xuân Thắng nhấn mạnh.

Vì vậy, nâng cao chất lượng cuộc sống trở thành mục tiêu quan trọng trong quản trị và điều hành của chính quyền TP. Suy giảm chất lượng cuộc sống ở đô thị đồng nghĩa với việc suy giảm nguồn dân cư giàu có, suy giảm nguồn nhân tài và lao động có kỹ năng cao… kéo theo đó là sự suy giảm dòng vốn đầu tư và các hoạt động sản xuất, kinh doanh. Điều đó càng cho thâýý nghĩa quan trọng của việc xây dựng Thủ đô là một thành phố đáng sống” , nơi người ta mong muốn, khao khát đến sống và làm việc, có khả năng thu hút nguồn lực lưu động trên phạm vi toàn cầu như: đội ngũ nhân tài, các nhà đầu tư, các nhà đổi mới sáng tạo, nhóm doanh nhân, kèm theo đó là tri thức, công nghệ và nguồn vốn. Đây là những nhân tố đóng góp tích cực cho tăng trưởng kinh tế, thúc đẩy khởi nghiệp, nâng tầm ảnh hưởng trong việc thiết lập chương trình nghị sự toàn cầu, trở thành tiêu điểm của các hoạt động chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội của Thủ đô Hà Nội.

Hà Nội cần nắm bắt xu hướng này cùng với những thay đổi của quá trình công nghiệp hóa, đô thị hóa, vấn đề việc làm; trong đó đặc biệt chú ý đến các dịch vụ giá trị gia tăng cao, khai thác nhân tài và kỹ năng tiếp tục đổ về thủ đô; để có quy hoạch và chiến lược phát triển phù hợp với không gian phát triển, có đô thị lõi và chuỗi đô thị vệ tinh đáng sống của Hà Nội cũng như trong kết nối với các địa phương lân cận; xử lý hiệu quả những vấn đề ô nhiễm môi trường, ách tắc giao thông… cản trở sự phát triển và giảm chất lượng sống của người dân.

Thứ hai, sự hội tụ giữa nguồn lực của cả nước với nguồn lực, tiềm năng, thế mạnh của Thủ đô - trung tâm chính trị, hành chính, kinh tế, văn hóa - xã hội của đất nước; phát huy sức mạnh tổng hợp của vùng đất linh thiêng, truyền thống thanh lịch, thành phố anh hùng và thành phố hòa bình, nơi tích tụ nhiều giá trị văn hóa, tinh thần tiên phong, nhạy bén với cái mới. Đặc biệt Hà Nội cần khai thác hình ảnh là một trung tâm văn hóa của nền văn hiến lâu đời; coi đây là hồn cốt của diện mạo Thăng Long – Hà Nội để giới thiệu ra thế giới, góp phần thúc đẩy đầu tư, thương mại, du lịch.

"Chúng ta đã có Quy hoạch Hà Nội đến năm 2030 và 2050 ban hành năm 2011, Luật Thủ đô năm 2012, Kết luận số 46-KL/TW của Bộ Chính trị khóa XII về Đề án thí điểm quản lý theo mô hình chính quyền đô thị tại TP Hà Nội và Nghị quyết của Quốc hội khóa 14 về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại Hà Nội và gần đây nhất là Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ TP Hà Nội, là những văn bản hết sức quan trọng định hướng sự phát triển của Hà Nội trong tương lai. Hà Nội cần tiếp tục tranh thủ sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, ủng hộ của Trung ương Đảng, Chính phủ, Quốc hội, Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam; sự phối hợp của các ban, bộ, ngành, đoàn thể T.Ư và các địa phương; sự hợp tác của các địa phương, các đối tác, các tổ chức quốc tế, phát huy với tinh thần “Hà Nội vì cả nước, cả nước vì Hà Nội”, thực hiện thành công trọng trách chính trị của Thủ đô"- GS.TS Nguyễn Xuân Thắng nói.

Thứ ba, sự thống nhất, hội tụ và phát huy sức mạnh của “ý Đảng, lòng Dân” - nhân tố quan trọng hàng đầu để Hà Nội vươn tới tầm cao phát triển mới. Trước những yêu cầu mới ngày càng cao của thủ đô và đất nước, Đảng bộ Hà Nội cần tiếp tục cố gắng cao độ, không ngừng nâng cao trí tuệ, bản lĩnh, đoàn kết thống nhất để lãnh đạo giải quyết những khó khăn, thách thức đặt ra, đưa sự nghiệp đổi mới của Thủ đô có những bước đột phá phát triển.

“Hà Nội phải tập trung huy động trí tuệ của toàn Đảng bộ, khơi dậy khát vọng, ý chí quyết tâm của mỗi người dân Thủ đô; phát huy tinh thần đổi mới, sáng tạo của mọi tầng lớp nhân dân thực hiện thắng lợi định hướng và tầm nhìn phát triển Thủ đô – thành phố giàu đẹp, văn minh, hiện đại, trong đó, người dân thủ đô là trung tâm của quá trình phát triển, chất lượng cuộc sống của mọi người dân được đặt lên hàng đầu” – GS.TS Nguyễn Xuân Thắng nhấn mạnh.

Chỉ số hạnh phúc của người dân là thước đo thiết thực nhất

Trong tham luận tại Hội thảo, GS.TS Phùng Hữu Phú - Nguyên Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương cho rằng, trong quá trình triển khai Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội lần thứ XVII Đảng bộ TP, vấn đề cần được đặc biệt quan tâm là làm sao cho các nhân tố xã hội chủ nghĩa ngày càng được nhân lên, được thấm sâu, lan tỏa trong mọi mặt của đời sống, của quan hệ xã hội để Hà Nội thật sự là Thủ đô tiêu biểu cho những giá trị xã hội chủ nghĩa tốt đẹp, đáp ứng được niềm tin, khát vọng chân chính của nhân dân ta.

 GS.TS Phùng Hữu Phú - Nguyên Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương phát biểu tại Hội thảo

GS.TS Phùng Hữu Phú - Nguyên Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương phát biểu tại Hội thảo

Để thực hiện được trách nhiệm và sứ mệnh cao cả đó, ông Phùng Hữu Phú cho rằng, Hà Nội cần nhận thức sâu sắc hơn và giải quyết hiệu quả hơn nữa mối quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế với phát triển văn hóa, thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội, bảo vệ môi trường. Đồng thời, với chú trọng phát triển kinh tế nhanh, bền vững trên nền tảng ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, TP cần quan tâm nhiều hơn đến chăm lo phát triển, phát huy giá trị văn hóa, con người Hà Nội, chăm lo cải thiện, bảo vệ môi trường xã hội, văn hóa, sinh thái, nâng cao chỉ số con người, chỉ số hạnh phúc. Đây chính là những thước đo thiết thực nhất, phù hợp với lòng dân nhất về tính ưu việt của Thủ đô xã hội chủ nghĩa.

Ngoài ra, xây dựng, thực hiện nghiêm túc những cơ chế đồng bộ, thực chất để phát huy mạnh mẽ vị trí trung tâm, vai trò chủ thể của nhân dân trong sự nghiệp đổi mới, xây dựng, bảo vệ Thủ đô. Tập trung cao độ nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ; xây dựng, chỉnh đốn Đảng bộ và hệ thống chính trị TP thật sự trong sạch, vững mạnh, vững về chính trị, cao về trí tuệ, đẹp về văn hóa - nhất là văn hóa lãnh đạo, văn hóa quản lý; thật sự là kiểu mẫu như sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh căn dặn. Xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên Hà Nội, nhất là đội ngũ cán bộ chủ chốt, người đứng đầu cấp ủy, tổ chức chính quyền, tổ chức chính trị - xã hội các cấp ngang tầm nhiệm vụ, thật sự là những tấm gương thực hành dân chủ, tuân thủ pháp luật, đề cao đạo đức xã hội để nhân dân tin theo.

Nguyên nhân của mọi nguyên nhân đều bắt nguồn từ công tác cán bộ

Phát biểu tại Hội thảo, Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Quang Dương nhấn mạnh, Đảng bộ Hà Nội - Đảng bộ lớn nhất cả nước, giàu truyền thống lịch sử, văn hóa, cách mạng, với nhiều tiềm năng, thế mạnh. Do đó, đề nghị TP tập trung cho nhiệm vụ “then chốt” xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, xây dựng chính quyền đô thị hoạt động hiệu lực, hiệu quả, xứng tầm đảng bộ hình mẫu, toàn diện về mọi mặt. Có thể lựa chọn vấn đề trọng tâm như xây dựng đề án đổi mới toàn diện về công tác cán bộ. Đây sẽ là khâu đột phá, quan trọng nhất để xây dựng tổ chức đảng và hệ thống chính trị của Đảng bộ TP trong sạch, vững mạnh đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong thời kỳ mới.

“Suy cho cùng nguyên nhân của mọi nguyên nhân đều bắt nguồn từ đội ngũ cán bộ và công tác cán bộ mà ra. Từ thực tiễn của thành phố, chúng ta làm thế nào để có một đội ngũ cán bộ tốt về mọi mặt? Chúng ta cùng suy nghĩ xem, có thể bắt đầu từ đổi mới việc đánh giá đội ngũ cán bộ hiện nay sao cho đúng thực trạng; đánh giá sao cho sát, đúng thực chất từng cán bộ trong hệ thống của mình. Từ đó, thành phố có kế hoạch quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, rèn luyện, thử thách thông qua học tập, nghiên cứu, môi trường công tác, thông qua luân chuyển, bố trí, sắp xếp, sử dụng cho khoa học, phù hợp năng lực, sở trường và yêu cầu, đặc điểm của từng địa phương, cơ quan, đơn vị” – ông Nguyễn Quang Dương nêu.

 Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Quang Dương phát biểu tại Hội thảo

Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Quang Dương phát biểu tại Hội thảo

Cũng theo Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương, các cấp ủy, tổ chức Đảng cần đánh giá quá trình thực hiện công tác cán bộ vừa qua, xem những kinh nghiệm nào tốt để phát huy, có điểm nào chưa tốt, chưa hợp lý cần điều chỉnh, khắc phục; đổi mới như thế nào trong công tác tuyển chọn cán bộ lãnh đạo, quản lý để chọn được người có đức, có tài thật sự? Thi tuyển, bảo vệ đề án trước bổ nhiệm chỉ là một cách làm; vai trò, đặc biệt là trách nhiệm của cấp ủy, của người đứng đầu đến đâu để bảo đảm nguyên tắc vừa tập trung vừa dân chủ mà không bị lạm dụng quyền lực, không bị chi phối bởi cá nhân,...

“Tôi tin rằng, từ chính thực tiễn công tác của mình, Đảng bộ thành phố Hà Nội sẽ có nhiều mô hình mới, cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả, xây dựng và phát triển Thủ đô ngày càng văn minh, hiện đại, xứng đáng là Thủ đô nghìn năm văn hiến, anh hùng, Thành phố vì hòa bình, góp phần quan trọng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa” – ông Nguyễn Quang Dương nói.

Tạo ra sức sống bền vững cho các di sản

Dẫn nội dung bàn về văn hóa trong bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, khẳng định ý nghĩa, tầm quan trọng của văn hóa đối với quá trình phát triển của Hà Nội, Ủy viên Thường trực Ủy ban Văn hóa - Giáo dục của Quốc hội Bùi Hoài Sơn cho rằng, giờ đây, việc quản lý văn hóa cần xem xét việc đáp ứng nhu cầu hưởng thụ, sáng tạo và sự đa dạng trong thị hiếu, nhu cầu của người dân là thước đo hiệu quả quản lý. Khi TP quan tâm đầy đủ đến các quyền văn hóa của người dân này, chúng ta sẽ thực sự tạo ra một động lực lớn cho sự phát triển văn hóa, con người Thủ đô.

"Khi chúng ta phát huy được vai trò của cộng đồng trong việc bảo vệ và phát huy giá trị di sản, chúng ta không chỉ trả di sản cho chính cộng đồng, tôn trọng di sản của cộng đồng, mà chúng ta còn tạo ra sức sống bền vững cho các di sản"- ông Bùi Hoài Sơn nói.

Theo Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến, từ thực tiễn công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ TP Hà Nội rút ra 5 kinh nghiệm đó là: Đảng bộ Hà Nội luôn kiên định về bản lĩnh chính trị, tin tưởng tuyệt đối vào nền tảng tư tưởng của Đảng, quan điểm đường lối, chủ trương, của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; vận dụng sáng tạo vào thực tiễn của Thủ đô. Tích cực tuyên truyền để các cấp ủy đảng, cán bộ, đảng viên nhận thức sâu sắc các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, chủ động, sáng tạo, cụ thể hóa phù hợp với tính đặc thù của Hà Nội; kịp thời đề ra các quyết sách phù hợp với thực tiễn Thủ đô, giải quyết kịp thời, dứt điểm những vấn đề mới phức tạp nảy sinh từ cuộc sống.

 Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến phát biểu tham luận tại Hội thảo

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến phát biểu tham luận tại Hội thảo

Chăm lo gắn kết mối quan hệ gắn bó mật thiết giữa Đảng với Nhân dân, củng cố, bồi đắp niềm tin của nhân dân với Đảng. Thường xuyên bám sát và tranh thủ sự chỉ đạo, quan tâm, tạo điều kiện của T.Ư; chủ động phối hợp, sự giúp đỡ, ủng hộ, hợp tác của các địa phương trong cả nước, các cơ quan bộ, ban, ngành của T.Ư, thu hút nguồn lực để phát triển Thủ đô và đặc biệt là sự ủng hộ, đồng lòng của các tầng lớp Nhân dân trong quá trình đẩy mạnh công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng Đảng bộ Hà Nội trong sạch, vững mạnh.

Thời gian tới, Đảng bộ Hà Nội tiếp tục tập trung thực hiện Nghị quyết Đại hội XVII Đảng bộ TP Hà Nội. Tiếp tục tạo chuyển biến mạnh mẽ về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng hệ thống chính trị thực sự trong sạch, vững mạnh, tiêu biểu, bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Đẩy mạnh “học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí…

Xây dựng một thế hệ thanh niên Thủ đô sáng tạo

Thay mặt cho hơn 3 triệu thanh niên Thủ đô tham luận tại Hội thảo, Bí thư Thành đoàn Chu Hồng Minh nhấn mạnh, trong giai đoạn phát triển mới, thế hệ trẻ hôm nay có vai trò quan trọng trong tham gia phát triển KT-XH, bảo vệ Tổ quốc. Đối với tuổi trẻ Thủ đô, để hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ chính trị chung của TP, người trẻ với đặc điểm: có bản lĩnh, trí tuệ, sức sáng tạo, năng động, chủ động trong hội nhập quốc tế,… được kỳ vọng sẽ là thế hệ làm chủ, đón đầu chuyển đổi số, khoa học công nghệ; là lực lượng quan trọng, tham gia xây dựng Thủ đô trên mọi lĩnh vực.

 Bí thư Thành đoàn Chu Hồng Minh phát biểu tham luận tại Hội thảo

Bí thư Thành đoàn Chu Hồng Minh phát biểu tham luận tại Hội thảo

Bí thư Thành đoàn Hà Nội cho biết, trong thời gian tới, tuổi trẻ Thủ đô xác định tập trung tiếp tục đổi mới và làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục đoàn viên, thanh niên; xác định đây là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu để xây dựng một thế hệ thanh niên Thủ đô thời đại mới có đạo đức cách mạng, sống có lý tưởng, có khát vọng vươn lên, khát khao xây dựng Thủ đô xanh, thông minh, hiện đại. Bên cạnh đó, tổ chức các phong trào hành động cách mạng của tuổi trẻ một cách thực chất, sáng tạo, kịp thời thích ứng với tình hình mới; tiếp tục tạo chuyển biến mạnh mẽ về công tác xây dựng tổ chức Đoàn, làm tốt nhiệm vụ Đoàn tham gia xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, tiêu biểu; Đổi mới, triển khai hiệu quả các mô hình, hoạt động, chương trình hỗ trợ đoàn viên, thanh niên học tập, nghiên cứu khoa học, khởi nghiệp, lập nghiệp để xây dựng một thế hệ thanh niên sáng tạo góp phần phát triển kinh tế số - kinh tế tri thức của Thủ đô; xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao cho Thủ đô và đất nước.

Hội thảo đã đề xuất nhiều giải pháp có giá trị cho Thủ đô

Phát biểu kết luận Hội thảo, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng cảm ơn, ghi nhận và đánh giá cao các bài tham luận gửi về và các ý kiến phát biểu trực tiếp tại hội thảo.

 Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng phát biểu kết luận Hội thảo

Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng phát biểu kết luận Hội thảo

Bí thư Thành ủy Hà Nội nhận định, bằng những lập luận chặt chẽ, phân tích sâu sắc, khoa học, các ý kiến tham luận một lần nữa khẳng định, từ khi ra đời và trong suốt quá trình lãnh đạo sự nghiệp cách mạng, Đảng ta luôn kiên định, vận dụng sáng tạo quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội phù hợp với thực tiễn cách mạng Việt Nam. Độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội là đường lối cơ bản, xuyên suốt của cách mạng Việt Nam. Đi lên chủ nghĩa xã hội là khát vọng của nhân dân ta, là sự lựa chọn đúng đắn của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Tổng hợp những nội dung cốt yếu trong các tham luận tại hội thảo, Bí thư Thành ủy cho biết, các bài viết của các đồng chí lãnh đạo, các nhà khoa học trên cơ sở phân tích, đánh giá những kết quả đạt được đã chỉ ra những tồn tại, hạn chế trong triển khai thực hiện những năm qua và gợi mở, đề xuất nhiều giải pháp có giá trị cho Thủ đô nhằm khơi dậy ý chí, khát vọng phát triển, phát huy truyền thống ngàn năm văn hiến, anh hùng, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân...

Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng khẳng định, từ kết quả của Hội thảo khoa học “Vận dụng sáng tạo “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về Chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên Chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam”, trong xây dựng Thủ đô ngày càng giàu đẹp, văn minh”, Thành ủy Hà Nội sẽ nghiên cứu, tiếp thu tối đa những ý kiến tham luận phù hợp để đưa vào các nghị quyết, đề án, kế hoạch thực hiện góp phần xây dựng Đảng bộ thành phố và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XVII Đảng bộ thành phố Hà Nội.

Trần Long - Thủy Tiên - Ảnh: Thanh Hải

Nguồn KTĐT: http://kinhtedothi.vn/ha-noi-khai-mac-hoi-thao-khoa-hoc-ve-xay-dung-thu-do-ngay-cang-giau-dep-van-minh-hien-dai-444375.html