Hội thảo về Mối quan hệ giữa Đảng, Nhà nước và nhân dân

Gốc
Hội thảo tập trung làm rõ quá trình nhận thức về mối quan hệ giữa Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ trong hơn 20 năm đổi mới; tình hình thực tiễn mối quan hệ này từ năm 1991 đến nay.

Ngày 21/10, tại Hà Nội, Hội đồng Lý luận Trung ương, Ban Chủ nhiệm Chương trình nghiên cứu khoa học lý luận chính trị cấp nhà nước, Học viện Chính trị - Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Hội thảo khoa học “Mối quan hệ giữa Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ” nhằm đề xuất những kiến nghị góp phần tổng kết, bổ sung, phát triển cương lĩnh và chuẩn bị các văn kiện trình Đại hội 11 của Đảng. Hội thảo tập trung làm rõ quá trình nhận thức của Đảng ta về mối quan hệ giữa Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ trong hơn 20 năm đổi mới; tình hình thực tiễn mối quan hệ này từ năm 1991 đến nay. Qua đó, đề xuất các kiến nghị ở tầm Cương lĩnh và Báo cáo chính trị về các vấn đề liên quan đến mối quan hệ này. Các tham luận tại Hội thảo khẳng định: Mối quan hệ “Đảng lãnh đạo - Nhà nước quản lý- Nhân dân làm chủ” là một cơ chế và vận hành độc đáo của chế độ xã hội và thể chế chế chính trị Việt Nam. Đây là sự sáng tạo của Đảng ta, phù hợp với bản chất, đặc điểm thể chế chính trị - xã hội Việt Nam, thể hiện bản chất dân chủ và đáp ứng lý tưởng, nguyện vọng và mục đích, yêu cầu, lợi ích chính đáng của nhân dân Việt Nam. Cơ chế vận hành này đã phát huy cao độ ý chí và sức mạnh toàn dân tộc thực hiện công cuộc kiến thiết đất nước, xây dựng cuộc sống, phát triển con người theo mục tiêu nhân đạo, nhân văn./. TTXVN

Tin nóng

Tin mới