(CAO) Vừa qua, UBND TPHCM đã ra quyết định về việc tăng giá nuớc sinh hoạt. Theo đó, từ 1-3, giá nước sinh hoạt trên địa bàn TP bắt đầu điều chỉnh tăng giá khoảng 48% so với giá cũ.

Cụ thể: Giá giá nước sinh hoạt sử dụng trong định mức 4m3/người/tháng là 4.000 đồng/m3 (giá hiện hành 2.700 đồng/m3), từ 4-6m3/người/tháng điều chỉnh tăng từ 5.400 đồng/m3 lên 7.500 đồng/m3 và trên 6m3/người/tháng được tính giá 10.000 đồng/m3 (giá hiện hành 8.000 đồng/m3. Đối với giá nước áp dụng cho các đơn vị sản xuất, điều chỉnh tăng từ 4.500 đồng/m3 lên 6.700đồng/m3, giá nước áp dụng đối với đơn vị kinh doanh dịch vụ 12.000đồng/m3 (giá hiện nay 8.000đồng/m3). Riêng mức giá áp dụng cho cơ quan, đoàn thể hành chính sự nghiệp tăng từ 6.000đồng/m3 lên 7.100 đồng/m3.