Ngày 24-10, UBND tỉnh Quảng Nam cho biết, Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Văn Thu vừa quyết định chi hơn 23,5 tỷ đồng, từ nguồn tăng thu thuế tài nguyên nước thủy điện năm 2015 so với dự toán năm 2011 để hỗ trợ các huyện đầu tư kết cấu hạ tầng.

Hon 23,5 ty dong ho tro 6 dia phuong dau tu ket cau ha tang - Anh 1

Việc hỗ trợ kinh phí sẽ giúp các địa phương miền núi có điều kiện đầu tư kết cấu hạ tầng

Theo đó, các địa phương được hỗ trợ kinh phí đợt này gồm: Đông Giang 702 triệu đồng; Bắc Trà My hơn 5,1 tỷ đồng; Nam Trà My hơn 2 tỷ đồng; Đại Lộc 1,23 tỷ đồng; Phước Sơn hơn 9,8 tỷ đồng; Nam Giang hơn 5,5 tỷ đồng. Ông Thu yêu cầu các địa phương nêu trên chịu trách nhiệm quản lý, sử dụng kinh phí đúng mục đích và hiệu quả.

TẤN THÀNH

_________________________________________________________