Trong ngày đầu, hơn 3.500 người đăng ký giữ chỗ căn hộ Phú Hoàng Anh qua bưu điện.