Hỏi:

small_6164.jpg Hợp đồng licence là gì? Ai có quyền chuyển giao licence? R> Hợp đồng licence là gì? Ai có quyền chuyển giao licence? Trả lời: Hợp đồng licence là hợp đồng mà trong đó bên giao (chủ sở hữu, người nắm giữ licence độc quyền) chuyển giao cho bên nhận (tổ chức, cá nhân có nhu cầu sử dụng đối tượng SHCN) quyền được sử dụng đối tượng SHCN trong phạm vi, thời hạn và những điều kiện mà hai bên thỏa thuận ghi trong hợp đồng; Chủ SHCN, người nắm giữ độc quyền sử dụng đối tượng SHCN là người có quyền chuyển giao licence đối với đối tượng SHCN đó. Người chuyển giao licence chỉ được phép chuyển giao phần quyền thuộc về mình, nếu quyền SHCN thuộc sở hữu chung thì việc chuyển giao licence phải được sự đồng ý của các chủ sở hữu chung.