HOSE: Chính thức triển khai chỉ số Tổng thu nhập

Gốc
Sở Giao Dịch Chứng Khoán TP.HCM công bố chính thức triển khai các chỉ số Tổng thu nhập thuộc bộ chỉ số HOSE-Index vào ngày 27/07/2015 như sau:

Ch s
tng thu nhp

VN30 TRI

VNMidcap TRI

VNSmallcap TRI

VN100 TRI

VNAllshare TRI

Tần suất
tính toán

Cuối ngày giao dịch (1 lần/ngày)

Ngày cơ sở

24/07/2015

Giá trị cơ sở

657.97

689.67

659.75

604.21

607.18

HOSE

Tin nóng

Tin mới