Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

HPG phát hành hơn 31,3 triệu cổ phiếu trả cổ tức

Gốc

Diễn biến giá cổ phiếu HPG trong 3 tháng qua - Nguồn: HSX.

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Hòa Phát (mã HAP-HSX) thông qua phương án trả 10% cổ tức còn lại năm 2010.

Cụ thể, HPG dự kiến phát hành 31.361.883 cổ phiếu để trả cổ tức bằng cổ phiếu với tỷ lệ 10%. Nguồn phát hành cổ phiếu lấy từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.

Thời gian thực hiện phương án phát hành cổ phiếu là ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Công ty sẽ thực hiện xin ý kiến cổ đông bằng văn bản về phương án trả cổ tức bằng cổ phiếu và niêm yết bổ sung số cổ phiếu nêu trên.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất, doanh thu quý 3 của HPG đạt 4.237,5 tỷ đồng, lũy kế 9 tháng năm 2011 đạt 13.606 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế trong quý 3 đạt 110,8 tỷ đồng, lũy kế đạt 1.140,6 tỷ đồng; EPS 9 tháng đạt 3.418 đồng, EPS quý 3 đạt 321 đồng; Lợi nhuận sau thuế của cổ đông Công ty mẹ đạt 101,9 tỷ đồng, lũy kế đạt 1.086,3 tỷ đồng.

Tính đến ngày 30/9/2011, thặng dư vốn cổ phần đạt 2.257,8 tỷ đồng, không thay đổi so với ngày 31/12/2010; lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đạt 1.786,1 tỷ đồng, tăng hơn 1.000 tỷ đồng so với ngày 31/12/2010 (756,6 tỷ đồng).

Nguồn VnEconomy: http://vneconomy.vn/20111106103442884p0c7/hpg-phat-hanh-hon-313-trieu-co-phieu-tra-co-tuc.htm