Căn cứ thông báo số 367/TB-TTLK ngày 25/03/2009 của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán, Trung tâm GDCK Hà Nội thông báo về ngày đăng ký cuối cùng như sau: