HSBC sẽ sử dụng nguồn vốn nội bộ để đáp ứng yêu cầu cho chi nhánh tại Anh, thay vì nhận nguồn hỗ trợ từ Chính phủ...