Sở GDCK TPHCM (HOSE) thông báo về Kết quả giao dịch của tổ chức có liên quan đến cổ đông nội bộ CTCP Vận Tải Hà Tiên (HOSE: HTV).

*Tên người thực hiện giao dịch: Công đoàn CTCP Xi măng Hà Tiên 1 (HOSE: HT1) *Mã chứng khoán: HTV *Chức vụ hiện nay tại tổ chức niêm yết: Thành viên HĐQT *Số lượng cổ phiếu trước khi giao dịch: 106,040 cp *Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 50,000 cp *Số lượng cổ phiếu đã bán: 50,000 cp *Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi giao dịch: 56,040 cp *Thời gian thực hiện giao dịch: từ ngày 25/06/2009 đến ngày 25/09/2009