ND - UBND tỉnh Hưng Yên vừa phối hợp Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh tổ chức hội nghị lãnh đạo tỉnh gặp doanh nghiệp (DN).