Mình cũng đan có ý định làm lại tóc ,tóc mình hư hết rồi mà bận qua vẫn chưa đi được ,đánh dấu đã

Mình cũng đan có ý định làm lại tóc ,tóc mình hư hết rồi mà bận qua vẫn chưa đi được ,đánh dấu đã