(HQ Online)- Bộ Tài chính vừa phát đi công văn số 2304/BTC-QLCS hướng dẫn các bộ, ngành và địa phương thực hiện mua sắm tài sản nhà nước từ nguồn ngân sách Nhà nước năm 2016.

Huong dan moi ve mua sam xe cong - Anh 1

Ảnh minh họa. Ảnh: H.Vân.

Theo đó, việc mua sắm mới xe ô tô chỉ được thực hiện sau khi các bộ, ngành, địa phương hoàn thành việc rà soát, sắp xếp xe ô tô phục vụ công tác chung hiện có và có văn bản gửi về Bộ Tài chính.

Công văn cũng nêu rõ, đối với xe ô tô phục vụ công tác cho các chức danh, sau khi các bộ, ngành, địa phương rà soát, sắp xếp số xe ô tô hiện có thuộc phạm vi quản lý mà không có xe ô tô phù hợp để bố trí cho các chức danh có tiêu chuẩn sử dụng xe ô tô thì các bộ, ngành, địa phương quyết định mua sắm theo quy định.

Đối với xe ô tô phục vụ công tác chung, sau khi các bộ, ngành, địa phương rà soát, sắp xếp lại số xe ô tô phục vụ công tác chung hiện có mà còn thiếu so với tiêu chuẩn, định mức thì đề xuất gửi Bộ Tài chính (tại văn bản báo cáo về kết quả rà soát, sắp xếp lại số xe ô tô theo Quyết định số 32/2015/QĐ-TTg). Bộ Tài chính sẽ xem xét, điều chuyển xe ô tô theo quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước. Trường hợp không có nguồn xe ô tô để điều chuyển, Bộ Tài chính sẽ có văn bản thông báo để các bộ, ngành, địa phương thực hiện mua sắm mới theo đúng quy định.

Đối với xe ô tô chuyên dùng có gắn kèm trang thiết bị chuyên dùng hoặc xe có cấu tạo đặc biệt theo yêu cầu chuyên môn nghiệp vụ hoặc xe ô tô từ 16 chỗ ngồi trở lên để phục vụ nhiệm vụ đặc thù theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 9 Quyết định số 32 thì các bộ, ngành, địa phương thực hiện mua sắm theo tiêu chuẩn, định mức được cơ quan có thẩm quyền ban hành. Xe ô tô chuyên dùng không thuộc xe chuyên dùng quy định tại điểm a khoản 2 Điều 9 Quyết định số 32 thực hiện mua sắm như trường hợp xe ô tô phục vụ công tác chung.

Về nguồn kinh phí mua xe, các bộ, ngành, địa phương tự sắp xếp, cân đối trong phạm vi dự toán ngân sách năm 2016 được giao. Việc sử dụng nguồn kinh phí mua xe ô tô phải đảm bảo không ảnh hưởng đến việc thực hiện các nhiệm vụ khác của cơ quan, đơn vị.

Bộ Tài chính cũng hướng dẫn việc mua sắm xe ô tô đối với chương trình/dự án sử dụng vốn nước ngoài (gồm: vốn vay nước ngoài; vốn viện trợ không hoàn lại của nước ngoài) và việc mua sắm tài sản nhà nước khác.

Tại văn bản này, Bộ Tài chính đã quy định trách nhiệm của các bộ, cơ quan Trung ương, địa phương và Kho bạc Nhà nước trong việc quản lý, kiểm soát mua sắm tài sản Nhà nước theo Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2016.

Thời điểm giữa tháng 10-2015, Bộ Tài chính đã ban hành định mức số lượng xe công được trang bị đối với từng cơ quan, đơn vị.

Với quy định đó, các bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan, tổ chức khác của Trung ương, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phải thực hiện rà soát, sắp xếp lại số xe ô tô hiện có tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị, Ban Quản lý dự án thuộc phạm vi quản lý đảm bảo theo đúng tiêu chuẩn, định mức.

Đồng thời, các đơn vị cũng phải xem xét, quyết định điều chuyển cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị, Ban Quản lý dự án thuộc phạm vi quản lý còn thiếu xe và báo cáo kết quả thực hiện về Bộ Tài chính trước ngày 21-3-2016.

Căn cứ kết quả báo cáo của các cơ quan, đơn vị, Bộ Tài chính xem xét, xử lý số xe ô tô (còn lại) bằng việc điều chuyển cho các đơn vị khác chưa có đủ xe theo tiêu chuẩn, định mức hoặc báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định điều chuyển trong các trường hợp đặc biệt.

Nếu không thuộc các trường hợp trên, Bộ Tài chính sẽ có ý kiến bằng văn bản để các cơ quan đơn vị bán, thanh lý.

Theo nhận định của của Cục Quản lý công sản- Bộ Tài chính, việc xác định cụ thể số lượng xe ô tô trang bị cho từng cơ quan, tổ chức, đơn vị đảm bảo công khai, công bằng trong sử dụng xe ô tô công và cơ quan nhà nước có thể kiểm soát được một cách dễ dàng số xe ô tô công được trang bị so với tiêu chuẩn, định mức.

Bên cạnh đó, việc thắt chặt mua sắm cũng như định mức, tiêu chuẩn xe công sẽ góp phần thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong trang bị, sử dụng xe ô tô công.