Hướng dẫn phong tỏa tài khoản của đối tượng thanh tra

Gốc
Thanh tra Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vừa ban hành Thông tư liên tịch số 07/2015/TTLT-TTCP-NHNN hướng dẫn việc phong tỏa tài khoản của đối tượng thanh tra.

Theo đó, thẩm quyền yêu cầu phong tỏa tài khoản gồm: Trưởng đoàn thanh tra hành chính, Trưởng đoàn thanh tra chuyên ngành; người ra quyết định thanh tra hành chính, người ra quyết định thanh tra chuyên ngành.

Căn cứ để yêu cầu phong tỏa tài khoản là đối tượng thanh tra có dấu hiệu tẩu tán tài sản như: a- Thực hiện hoặc chuẩn bị thực hiện giao dịch chuyển tiền qua tài khoản khác với thông tin không rõ ràng về mục đích, nội dung, người nhận; b- Có dấu hiệu chuyển dịch quyền sở hữu, sử dụng, cho tặng, thế chấp, cầm cố, hủy hoại, thay đổi hiện trạng tài sản; c- Có hành vi làm sai lệch hồ sơ, sổ sách kế toán.

Bên cạnh đó, đối tượng thanh tra không thực hiện đúng thời gian giao nộp tiền, tài sản theo quyết định thu hồi tiền, tài sản của cơ quan thanh tra nhà nước hoặc cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cũng bị phong tỏa tài khoản.

Thông tư nêu rõ, người có thẩm quyền yêu cầu phong tỏa tài khoản gửi Quyết định phong tỏa tài khoản cho tổ chức tín dụng nơi đối tượng thanh tra có tài khoản và đối tượng thanh tra. Quyết định phong tỏa tài khoản phải do người có thẩm quyền được quy định ký và đóng dấu của cơ quan ra quyết định.

Tổ chức tín dụng nơi đối tượng thanh tra có tài khoản khi nhận được Quyết định phong tỏa tài khoản của người có thẩm quyền có trách nhiệm thực hiện việc phong tỏa tài khoản theo Quyết định, đồng thời, thông báo cho chủ tài khoản bị phong tỏa về việc này.

Trong thời gian 3 ngày làm việc kể từ khi đối tượng thanh tra thực hiện đầy đủ quyết định thu hồi tiền, tài sản hoặc những căn cứ để ra Quyết định phong tỏa tài khoản không còn nữa, người có thẩm quyền ra Quyết định phong tỏa tài khoản có trách nhiệm hủy Quyết định này.

Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 10/1/2016.

Minh Hoàng

Share on Tumblr

Tin nóng

Tin mới