- Ngày 2/1/2012, Thông tư liên tịch số 53/2011/TTLT-BGDĐT-BLĐTBXH-BQP-BTC của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, Bộ Quốc phòng, Bộ Tài chính ban hành ngày 15/11/2011 về việc hướng dẫn thực hiện một số chế độ, chính sách đối với cán bộ quản lý, giáo viên, giảng viên giáo dục quốc phòng - an ninh sẽ chính thức có hiệu lực thi hành.

(ĐCSVN) - Ngày 2/1/2012, Thông tư liên tịch số 53/2011/TTLT-BGDĐT-BLĐTBXH-BQP-BTC của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, Bộ Quốc phòng, Bộ Tài chính ban hành ngày 15/11/2011 về việc hướng dẫn thực hiện một số chế độ, chính sách đối với cán bộ quản lý, giáo viên, giảng viên giáo dục quốc phòng - an ninh sẽ chính thức có hiệu lực thi hành.

Theo đó, chế độ bồi dưỡng giờ giảng, chế độ trang phục; định mức giờ chuẩn giảng dạy đối với giáo viên, giảng viên giáo dục quốc phòng - an ninh; khung định mức giờ chuẩn đối với cán bộ quản lý giáo dục quốc phòng - an ninh; các quyền lợi khác của cán bộ, giảng viên giáo dục quốc phòng - an ninh là sĩ quan biệt phái. Và áp dụng với giáo viên, giảng viên giáo dục quốc phòng - an ninh chuyên trách hoặc kiêm nhiệm trong các trường trung học phổ thông, trường phổ thông có nhiều cấp học; Cán bộ quản lý bộ môn, khoa giáo dục quốc phòng - an ninh; cán bộ quản lý môn học giáo dục quốc phòng - an ninh thuộc các sở giáo dục và đào tạo.

Ảnh minh họa. Nguồn: tiengiang.edu.vn

Thông tư cũng nêu rõ, chế độ bồi dưỡng giờ giảng đối với giảng viên là sĩ quan biệt phái được hưởng 1% mức lương tối thiểu chung cho một tiết giảng. Chế độ bồi dưỡng này không trùng với các khoản phụ cấp đã có trong chế độ tiền lương. Đối với báo cáo viên, giáo viên, giảng viên thỉnh giảng không thực hiện chế độ bồi dưỡng này.

Định mức và khung mức giờ chuẩn giảng dạy, việc quy đổi ra giờ chuẩn giảng dạy, nhiệm vụ và các quyền lợi khác của giáo viên, giảng viên giáo dục quốc phòng - an ninh thực hiện theo các quy định hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

Thông tư này thay thế Thông tư liên tịch số 41/2004/TTLT-BGD&ĐT-BTC-BQP-BLĐTB&XH ngày 31/12/2004 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tài chính, Bộ Quốc phòng, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện một số chế độ, chính sách đối với cán bộ quản lý, giảng viên, giáo viên giáo dục quốc phòng.