Hướng dẫn thực hiện chính sách thuế TNDN

Gốc
(DĐDN) - Tổng cục Thuế vừa có công văn hướng dẫn thực hiện chính sách thuế TNDN.

Theo đó, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế TNDN số 32/2013/QH13 ngày 19/6/2013 của Quốc hội khóa 13 có hiệu lực từ ngày 01/01/2014 không quy định việc đình chỉ nguyên liệu, nhiên liệu, năng lượng, hàng hóa vượt mức tiêu hao hợp lý và không quy định doanh nghiệp phải thông báo với cơ quan thuế định mức tiêu hao nguyên vật liệu hợp lý.

Người nộp thuế theo phương pháp kê khai có các hành vi vi phạm pháp luật về thuế quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 37 Luật quản lý thuế số 78/2006/QH11 sẽ bị cơ quan thuế thực hiện ấn định số thuế phải nộp và xử phạt vi phạm theo quy định của pháp luật.

Công ty Kiểm toán Quốc tế UNISTARS

Tin nóng

Tin mới