Hướng dẫn thực hiện quy định chế độ phụ cấp trong phòng, chống tham nhũng

Gốc
Bộ Nội vụ và Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp trách nhiệm trong hoạt động phòng, chống tham nhũng và chế độ thù lao đối với các trường hợp được biệt phái, trưng tập có thời hạn tham gia thực hiện nhiệm vụ phòng, chống tham nhũng.

Tin nóng

Tin mới