Hướng dẫn trình tự lập, quản lý, sử dụng kinh phí khuyến công quốc gia

Gốc
Liên Bộ Tài chính - Công thương vừa ban hành thông tư liên tịch số 26/2014/TTLTBTC-BCT Hướng dẫn trình tự lập, quản lý, sử dụng kinh phí khuyến công quốc gia và kinh phí khuyến công địa phương.

Theo đó, mức chi hỗ trợ thành lập doanh nghiệp sản xuất công nghiệp nông thôn tại các địa bàn có điều kiện kinh tế -xã hội khó khăn và đặc biệt khó khăn theo quy định của pháp luật, mức hỗ trợ không quá 10 triệu đồng/doanh nghiệp. Chi hỗ trợ xây dựng mô hình trình diễn kỹ thuậtđể phổ biến công nghệ mới, sản xuất sản phẩm mới tối đa 30% chi phí, không quá 500 triệu đồng/mô hình. Chi hỗ trợ sửa chữa, nâng cấp hệ thống xử lý ô nhiễm môi trường tại cơ sở công nghiệp nông thôn tối đa 30% chi phí, không quá 300 triệu đồng/cơ sở...

Thông tư có hiệu lực thi hành từ ngày 8-4-2014.

Tin nóng

Tin mới