Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Hướng dẫn về bảo hiểm xã hội hỗ trợ doanh nghiệp, lao động trong dịch Covid-19

Bảo hiểm xã hội Việt Nam có Công văn hướng dẫn triển khai Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 1/7/2021 và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 7/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19.

Ảnh minh họa: Nguyễn Đăng.

Theo đó, cơ quan này hướng dẫn cụ thể quy trình thực hiện các thủ tục: Tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất; xác nhận Danh sách người lao động tham gia đào tạo; thực hiện chính sách hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ kỹ năng nghề; xác nhận Danh sách người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương (Mẫu số 05); danh sách người lao động ngừng việc (Mẫu số 06); danh sách lao động (Mẫu số 13a, Mẫu số 13b, Mẫu số 13c) theo Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg; giải quyết giảm mức đóng bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.

Thời hạn giải quyết hồ sơ với thủ tục tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất theo Chương I Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg không quá bốn ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ.

Thời hạn giải quyết các thủ tục xác nhận Danh sách người lao động tham gia đào tạo, Danh sách người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương; Danh sách người lao động ngừng việc; Danh sách lao động theo Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg không quá hai ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ.

Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bảo hiểm xã hội Việt Nam, giám đốc bảo hiểm xã hội tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương căn cứ chức năng, nhiệm vụ tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc và chịu trách nhiệm trước Tổng Giám đốc về việc thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP, Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg và Công văn này.

ANH CHI

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.com.vn/bhxh-va-cuoc-song/huong-dan-ve-bao-hiem-xa-hoi-ho-tro-doanh-nghiep-lao-dong-trong-dich-covid-19-654383/