Hướng dẫn việc trao đổi thông tin về người nộp thuế

Gốc
Ngày 9-10-2009, Liên bộ Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Công thương đã ban hành Thông tư số 198/2009/TTLT/BTC-BCT-BKH hướng dẫn việc trao đổi, cung cấp thông tin về người nộp thuế trong lĩnh vực quản lý nhà nước về thuế, hải quan, đầu tư, thương mại và công nghiệp.

Việc trao đổi thông tin là giữa cơ quan thuế, hải quan trực thuộc Bộ Tài chính với các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ Công thương, Bộ Kế hoạch và Đầu tư nhằm mục đích phục vụ công tác quản lý nhà nước. Xuất phát từ nhu cầu quản lý phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các bên, bộ trưởng, thứ trưởng, lãnh đạo Tổng cục Hải quan, Tổng cục Thuế, lãnh đạo cục hải quan, cục thuế các tỉnh, TP trong cả nước và lãnh đạo cấp chi cục hải quan, chi cục thuế (Bộ Tài chính); lãnh đạo bộ, chánh, phó chánh văn phòng bộ, lãnh đạo các Sở KH-ĐT tỉnh, TP, Cục Đầu tư nước ngoài, Cục Phát triển doanh nghiệp (Bộ Kế hoạch và Đầu tư); lãnh đạo bộ, Lãnh đạo cục, chi cục quản lý thị trường, lãnh đạo các sở công thương (Bộ Công thương) được yêu cầu các đơn vị thuộc, trực thuộc các bên trao đổi, cung cấp thông tin. Theo phạm vi thẩm quyền được giao, các đơn vị thuộc, trực thuộc các bên có trách nhiệm cung cấp thông tin đảm bảo kịp thời, chính xác cho bên yêu cầu. Thông tin, tài liệu được sử dụng đúng mục đích, tuân thủ các quy định của pháp luật. Các bên có trách nhiệm trao đổi, cung cấp, quản lý, sử dụng và phản hồi thông tin theo đúng quy định của Pháp lệnh Bảo vệ bí mật nhà nước dưới hình thức trực tiếp bằng văn bản hoặc qua giao dịch điện tử ngay trong ngày đối với thông tin cung cấp trực tiếp, không định kỳ nhưng không quá 5 ngày làm việc. Tuyệt đối không sử dụng thông tin ngoài mục đích phục vụ quản lý nhà nước. Việc trao đổi, cung cấp khác cấp được thực hiện trong trường hợp bên ngang cấp không trực tiếp nắm giữ thông tin. Các bên cung cấp thông tin có quyền từ chối cung cấp thông tin ngoài phạm vi quy định. Thông tư liên tịch này có hiệu lực thi hành sau 45 ngày kể từ ngày ký ban hành.

Tin nóng

Tin mới