SGTT - Theo bộ Kế hoạch và đầu tư, mục tiêu tổng quát của chuyển dịch cơ cấu kinh tế trong 10 năm tới ít nhất phải chuyển đổi và đạt đến giai đoạn 2 của quá trình phát triển (giai đoạn tăng trưởng dựa vào năng suất và thâm dụng vốn). Hiện tại Việt Nam vẫn ở giai đoạn 1 của quá trình phát triển (nền kinh tế dựa vào tài nguyên).

Con số & sự kiện