Sở GDCK Hà Nội (HNX) thông báo về kết quả giao dịch cổ phiếu cổ đông nội bộ của CTCP TASCO (MCK: HUT)

- Tên người thực hiện giao dịch: Ngô Đại Yến - Mã chứng khoán giao dịch: HUT - Chức vụ hiện nay tại Tổ chức niêm yết: Thành viên Ban kiểm soát - Số lượng cổ phiếu hiện đang nắm giữ: 10,173 CP - Số lượng cổ phiếu đăng ký giao dịch bán: 10,000 CP - Số lượng cổ phiếu đã bán: 5,000 CP - Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 5,173 CP - Phương thức thực hiện giao dịch: Giao dịch báo giá - Mục đích thực hiện giao dịch: Chi tiêu cá nhân - Thời gian thực hiện giao dịch: Từ ngày 09/09/2009 đến ngày 09/10/2009