Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Huyện Bắc Hà chăm lo đời sống văn hóa tinh thần nhân dân

ND - Xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, Đảng bộ huyện Bắc Hà (Lào Cai) khóa 21 đã xây dựng đề án khôi phục bảo tồn và phát triển bản sắc văn hóa truyền thống các dân tộc huyện Bắc Hà giai đoạn 2005 - 2010, trong đó chú trọng việc xây dựng thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở mà trọng tâm là việc xây dựng nhà văn hóa thôn, bản; sưu tầm, giữ gìn di sản văn hóa vật thể, văn hóa phi vật thể còn tiềm ẩn và lưu giữ trong cộng đồng.

Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=126844&sub=134&top=43