Hanoinet - Thời Nguyễn, năm 1815 mang tên là phủ Ưng Hòa, sau đổi là huyện. Từ năm 1965 thuộc tỉnh HàTây, từ năm 1975 thuộc tỉnh Hà Sơn Bình, từ năm 1991 trở lại tỉnh Hà Tây. Từ tháng 8- 2008 thuộc thành phố Hà Nội.