Trong những năm qua, huyện Xuyên Mộc tích cực triển khai công tác phát triển ngành du lịch trên địa bàn, đã hoàn thành quy hoạch tổng thể phát triển du lịch đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020 gồm: Chi tiết