(ĐTCK) Bảo hiểm AAA vừa thông báo, Insurance Australian Group (IAG - Úc) đã sở hữu 60,9% tổng số cổ phiếu của Bảo hiểm AAA, mở ra bước ngoặt cho IAG, đồng thời đưa công ty bảo hiểm phi nhân thọ của Việt Nam trở thành thành viên của IAG.

Trước đó, vào tháng 4/2012, Bảo hiểm AAA đã bán 30% cổ phần cho IAG. Bảo hiểm AAA cũng công bố, ông Justin Paul Breheny là Chủ tịch HĐQT của Công ty.

Được biết, năm 2012, doanh thu phí bảo hiểm gốc của Bảo hiểm AAA thấp hơn 10% so với kế hoạch đề ra, trong khi chi phí bồi thường và chi phí hoạt động vượt kế hoạch. Năm 2013, Bảo hiểm AAA sẽ tập trung tái cấu trúc mô hình quản lý công ty.