(GameK) - Huyền thoại về Inter Milan có khả năng chấm dứt.