IDJ: Ủy viên Phạm Xuân Hà đăng ký bán hết 250,000 cp

Gốc
Ông Phạm Xuân Hà, Ủy viên HĐQT CTCP ĐT Tài chính Quốc tế & Phát triển Doanh nghiệp IDJ (HNX: IDJ) đăng ký bán hết 250,000 cp, chiếm tỷ lệ 0.77% vốn từ ngày 10/03 đến 08/04 để phục vụ nhu cầu tài chính cá nhân.

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Phạm Xuân Hà
- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Ủy viên HĐQT
- Mã chứng khoán: IDJ
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 250,000 CP (tỷ lệ 0.77%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 250,000 CP
- Mục đích thực hiện giao dịch: Tài chính cá nhân
- Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh
- Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 10/03/2014
- Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 08/04/2014.

HNX

Tin nóng

Tin mới