(CafeF) - Cơ quan năng lượng quốc tế (IEA) dự báo năm 2009 nhu cầu dầu sẽ hạ trên toàn thế giới. > USD yếu không làm tăng giá dầu / Tăng sản lượng dầu có làm cho giá dầu giảm? / Nỗ lực giảm giá dầu chỉ như “muối bỏ biển”