Ðiều chỉnh quy hoạch khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

Gốc
Thủ tướng Chính phủ vừa đồng ý đề nghị của Bộ Kế hoạch và Ðầu tư điều chỉnh, bổ sung quy hoạch phát triển các khu công nghiệp (KCN) trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.
0:00 / 0:00
0:00

Thủ tướng Chính phủ vừa đồng ý đề nghị của Bộ Kế hoạch và Ðầu tư điều chỉnh, bổ sung quy hoạch phát triển các khu công nghiệp (KCN) trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

Theo đó, giảm diện tích KCN Chà Là từ 200 ha xuống 42,19 ha; đưa hai KCN Thanh Ðiền và Hiệp Thạnh có diện tích 166 ha và 250 ha ra khỏi quy hoạch phát triển các KCN; bổ sung KCN Hiệp Thạnh diện tích 573,81 ha vào quy hoạch, các KCN khác trên địa bàn nằm trong quy hoạch đã phê duyệt không thay đổi. Thủ tướng yêu cầu UBND tỉnh Tây Ninh chỉ đạo các cơ quan chức năng rà soát, cập nhật các quy hoạch có liên quan trên địa bàn, bảo đảm không chồng lấn giữa các quy hoạch khác. Giám sát việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất của KCN, bảo đảm diện tích đưa ra khỏi quy hoạch KCN được sử dụng đúng mục đích, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp đang sản xuất, kinh doanh trong KCN bị đưa ra khỏi quy hoạch.

PV

Nguồn Nhân Dân https://nhandan.com.vn/tin-tuc-xa-hoi/ieu-chinh-quy-hoach-khu-cong-nghiep-tren-dia-ban-tinh-tay-ninh-631819/