IHK: Vợ Tổng Giám đốc và vợ Phó TGĐ đăng ký mua 220,000 cp

Gốc
Bà Lý Thị Phương - vợ Tổng Giám đốc Phạm Quang Thiệp và bà Phạm Phương Nga - vợ Phó Tổng Giám đốc Lê Xuân Thành lần lượt đăng ký mua tổng cộng 220,000 cp của CTCP In Hàng Không (UPCoM: IHK) trong cùng khoảng thời gian từ ngày 04 đến 31/12/2015.

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Lý Thị Phương
- Mã chứng khoán: IHK
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 0 CP (tỷ lệ 0%)
- Tên của người có liên quan tại TCNY: Phạm Quang Thiệp
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Tổng Giám đốc; Ủy viên HĐQT
- Quan hệ của cá nhân thực hiện giao dịch với NCLQ: Vợ
- Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 1,735 CP (tỷ lệ 0.08%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 120,000 CP
- Mục đích thực hiện giao dịch: Đầu tư cá nhân
- Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh
- Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 04/12/2015
- Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 31/12/2015.

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Phạm Phương Nga
- Mã chứng khoán: IHK
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 0 CP (tỷ lệ 0%)
- Tên của người có liên quan tại TCNY: Lê Xuân Thành
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Phó Tổng Giám đốc
- Quan hệ của cá nhân thực hiện giao dịch với NCLQ: Vợ
- Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 7,663 CP (tỷ lệ 0.36%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 100,000 CP
- Mục đích thực hiện giao dịch: Đầu tư cá nhân
- Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh
- Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 04/12/2015
- Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 31/12/2015.

Tin nóng

Tin mới